Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Theo đó, đối tượng tham gia và khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp được quy định cụ thể như sau:

– Đối với cấp tiểu học:

Theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT, đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ); Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Đối với cấp THCS, THPT:

Theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT, đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT; Các tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Đăng ký: 0919693161


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo